آزمایشهای درباره تاثیر تحلیل گفتمان بر الگوریتم‌های رده بندی و بازیابی اطلاعات
صفحه اصلي

آزمایشهای درباره تاثیر تحلیل گفتمان بر الگوریتم‌های رده بندی و بازیابی اطلاعات
چکیده ندارد. بررسی رابطه بین جو سازمانی و میزان اعتماد در محیط کار از نظر دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان

63 out of 100 based on 48 user ratings 723 reviews

بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران دبیرستان ها با تعهد سازمانی آنان در آموزش و پرورش نواحی 4، 6و 7 مشهد در سال تحصیلی
بررسی مهارت های موجود مدیران دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان و مقایسه آن با مهارت های مورد نیاز مدیران آموزشی
بررسی عوامل موثر در عدم جذب فارغ التحصیلان رشته مدیریت آموزشی در مدیریت مدارس
ارائه الگوی پویای ارزیابی رشد اجتماعی و مسولیت پذیری دانش آموزان
نگاهی به فلسفه شعر از دیدگاه پل والری
متن باز - متن بسته
رباعیات خیام شعر یا فلسفه؟
نیمای رمانتیک
بازگشت به ماجرا پردازی در ادبیات پسامدرن فرانسه
بررسی مقایسه ای مفهوم (( عشق)) در نگاه حافظ، گوته و پوشکین
بیگانگی و گریز در شعر معاصر عربی
سطوح و وجوه نگاه به متون ادبی با تاکید بر تفسیر متون
گی دو موپاسان و فن قصه نویسی
Webforms vs. MVC. Once you start using MVC.. Do you ever go back to webforms?
What could cause an error with .Net 4.0 and IIS 6?
How can one convince a team to use a new technology (LinQ, MVC, etc )?
How to access view model data in jquery?
Windows Identity Foundation sample MVC application
Can we have any Blackout dates using JQuery UI Datepicker plugin on ASP.NET MVC Page?
Error messages for model validation using data annotations
Where will log4net create this log file?
LINQ to SQL repository - caching data
Logging errors in asp.net mvc, OnException method not enough?
*
^