مسائل زبان و خط فارسی در ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات
صفحه اصلي

مسائل زبان و خط فارسی در ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات
چکیده ندارد. بررسی رفتارهای اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشکده های پزشکی

31 out of 100 based on 31 user ratings 711 reviews

ناکار آمدی عامل تاثیرگذار ‏‎(IF)‎‏ در ارزیابی مقالات و یافته های علمی
موسسه مبادلات آکادمیک آلمان ‏‎(DAAD)‎‏
آشنایی با شورای پژوهشی علوم زیستی و زیست فنآوری انگلستان
بنیاد جان تمپلتون
انجمن ماکس پلانک
مدیریت تعارض
کسب رضایت مشتری از طریق نوآوری در تولید
مطالعه بازار اولین و مهمترین گام ارزیابی طرح های سرمایه گذاری است
راهکارهای توسعه بنگاههای تجاری
سیستم های یکپارچه اطلاعات در پیشبرد مدیریت منابع سازمان چه کاربردهایی دارد؟
فرهنگ و پاسخگویی در سازمان: تنوع (اشکال) کنترل اجتماعی در عرض فرهنگ ها
توسعه مدیریت ضرورتی اجتناب ناپذیر برای درک چالش ها و پارادایم های نوین آموزش و پرورش
افزایش رضایت شغلی معلمان از طریق معنی دار سازی حرفه معلمی
Webforms vs. MVC. Once you start using MVC.. Do you ever go back to webforms?
What could cause an error with .Net 4.0 and IIS 6?
How can one convince a team to use a new technology (LinQ, MVC, etc )?
How to access view model data in jquery?
Windows Identity Foundation sample MVC application
Can we have any Blackout dates using JQuery UI Datepicker plugin on ASP.NET MVC Page?
Error messages for model validation using data annotations
Where will log4net create this log file?
LINQ to SQL repository - caching data
Logging errors in asp.net mvc, OnException method not enough?
*
^