حق مولف در عصر رقومی؛ تأکید بر عناصر زنجیره اطلاعات


حق مولف در عصر رقومی؛ تأکید بر عناصر زنجیره اطلاعات
چکیده ندارد. عملکرد سیستم های مدیریت کیفیت در نظریه آشوب

65 out of 100 based on 40 user ratings 675 reviews

جایگاه زن در عرصه مدیریت و تصمیم گیری
استراتژی های تحول و توسعه سازمان
نقش دانشگاهها در کاهش مهاجرت نخبگان
توسعه سرمایه های انسانی در صنعت الکترونیک
معرفی مدلی ساده و کاربردی برای تصمیم گیری در مراکز تحقیق و توسعه
آینده پژوهی، مفاهیم و روشها
ارزیابی مجلات ایرانی فهرست شده در موسسه اطلاعات علمی ‏‎(ISI)‎‏
بررسی رفتارهای اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشکده های پزشکی
ناکار آمدی عامل تاثیرگذار ‏‎(IF)‎‏ در ارزیابی مقالات و یافته های علمی
موسسه مبادلات آکادمیک آلمان ‏‎(DAAD)‎‏
آشنایی با شورای پژوهشی علوم زیستی و زیست فنآوری انگلستان
بنیاد جان تمپلتون
انجمن ماکس پلانک
Webforms vs. MVC. Once you start using MVC.. Do you ever go back to webforms?
What could cause an error with .Net 4.0 and IIS 6?
How can one convince a team to use a new technology (LinQ, MVC, etc )?
How to access view model data in jquery?
Windows Identity Foundation sample MVC application
Can we have any Blackout dates using JQuery UI Datepicker plugin on ASP.NET MVC Page?
Error messages for model validation using data annotations
Where will log4net create this log file?
LINQ to SQL repository - caching data
Logging errors in asp.net mvc, OnException method not enough?
*
^