گزارش یازدهمین نشست مشورتی و گردهمایی / کارگاه آموزشی منطقه‌ای استینفو، مرکز همایشهای بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران -
صفحه اصلي

گزارش یازدهمین نشست مشورتی و گردهمایی / کارگاه آموزشی منطقه‌ای استینفو، مرکز همایشهای بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران -
چکیده ندارد. مدلها و نظریه های اخلاقی در سازمان و مدیریت

58 out of 100 based on 43 user ratings 518 reviews

فرآیند نوآوری آموزشی
بررسی مشکلات معلمان تازه کار و وظایف مدیر مدرسه در قبال آنها
بررسی جایگاه اجتماعی معلمان ابتدایی، راهنمایی و متوسطه از دیدگاه خود آنان و اولیا دانش آموزان در استان سمنان
بهسازی سازمانی
تقویت انگیزه کارکنان، راهبردی مناسب برای شرکت فعال تر در کلاس های کوتاه مدت ضمن خدمت
مدیر هوشیار، یک مدیر کارآمد است
تقویت بنیه رهبری در مدارس
خودراهبری در مدیریت
نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت گیری راهبردهای ورزش
بررسی تاثیر مصرف مکمل کربوهیدرات قبل از فعالیت بیشینه بر تعداد سلول های سفید و گلوکز و هورمون کورتیزول در دختران دانشجوی ورزشکار
نقش حرتکت درمانی در بازتوانی بیماران مبتلا به استنوکندروز بخش کمری ستوان فقرات
نقش تمرینات ویژه دوران بارداری در کاهش درد کمر ناشی از بارداری در زنان فاقد سابقه ورزشی
بررسی وضع موجود و تعیین شاخص های استعدادیابی در کشتی
Webforms vs. MVC. Once you start using MVC.. Do you ever go back to webforms?
What could cause an error with .Net 4.0 and IIS 6?
How can one convince a team to use a new technology (LinQ, MVC, etc )?
How to access view model data in jquery?
Windows Identity Foundation sample MVC application
Can we have any Blackout dates using JQuery UI Datepicker plugin on ASP.NET MVC Page?
Error messages for model validation using data annotations
Where will log4net create this log file?
LINQ to SQL repository - caching data
Logging errors in asp.net mvc, OnException method not enough?
*
^